Tema – Trons fundament

Den kristna bönen

BÖNER SOM ALLA BORDE KUNNA

Korstecknet

Korstecknet görs med högra handen från pannan till bröstet och från vänstra axeln till den högra. Det är en påminnelse om dopet i den Treenige Gudens namn, en bekännelse till Kristi kors, en bön om hans beskydd och ett uttryck för vår vilja att tjäna honom med förstånd och känsla, själ och kropp.

I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Bön om förlåtelse

Jag bekänner inför Gud allsmäktig och er alla att jag har syndat i tankar och ord, gärningar och underlåtelse (man slår sig för bröstet). Detta är min skuld, min stora skuld. Därför ber jag den saliga jungfrun Maria, Guds änglar och helgon och er alla att be för mig till Herren, vår Gud.

Herrens bön

Fader vår är den främsta av alla böner. I den har Jesus visat sina lärjungar att de får tala till Gud, den Oändlige, som barn talar med sin far. Den lär oss vad vi skall be om, och i vilken ordning.

Fader vår, som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja såsom i himmelen så och på jorden. Vårt dagligabröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet. Amen.

eller

Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Trosbekännelse

Jag tror på en Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Jag tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen i dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Jag tror ock på den helige Ande, den heliga, katolska kyrkan, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt liv.

Ave Maria

Var hälsad Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt Jesus. Heliga Maria Guds moder bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen.

Lovprisningen

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.

Den andliga kommunionen

Jesus Kristus, närvarande i altarets sakrament, jag tillber dig, jag längtar efter dig. Kom till mitt hjärta med din nåd, till dess jag får ta emot dig i din kärleks sakrament. Amen

Den goda avsikten

Gud, jag frambär allt till dig. Må allt jag gör och allt jag lider bli till din ära och mitt eviga bästa. Amen.

Den katolska hälsningen

Lovad vare Jesus Kristus. — I all evighet. Amen

Jesusbönen

Herre Jesus Kristus. Förbarma dig över mig.

DETTA ÄR BRA ATT VETA

Tio Guds bud
 1. Du ska inga andra gudar ha, vid sidan om mig.
 2. Du ska inte missbruka Herrens, din Guds namn.
 3. Tänk på vilodagen, så att du helgar den.
 4. Visa aktning för din far och din mor.
 5. Du ska inte dräpa.
 6. Du ska inte bryta ett äktenskap.
 7. Du ska inte stjäla.
 8. Du ska inte ljuga.
 9. Du ska inte ha begärelse till din nästas hustru.
 10. Du ska inte ha begärelse till din nästas egendom.
Kyrkans bud
 1. Delta i mässan på söndagar och andra förpliktande helgdagar och hålla sig fri från sådant arbete som kan vara hinder för att helga sådana dagar.
 2. Bekänna sina synder i botens sakrament åtminstone en gång om året.
 3. Ta emot eukaristins sakrament åtminstone under påsktiden.
 4. Avstå från kött och fasta på de dagar som är föreskrivna av kyrkan.
 5. Bidra efter förmåga till kyrkans materiella behov.
Sakramenten
 • Dopet
 • Konfirmationen
 • Eukaristin
 • Boten och försoningen
 • De sjukas smörjelse
 • Vigningen eller ordinationen
 • Äktenskapet
De tre teologala dygderna
 1. Tro
 2. Hopp
 3. Kärlek
De fyra kardinaldygderna
 1. Klokhet
 2. Rättvisa
 3. Uthållighet
 4. Måttlighet
De Helige Andens sju gåvor
 1. Vishet
 2. Insikt
 3. Råd
 4. Styrka
 5. Förstånd
 6. Fromhet
 7. Gudsfruktan
De Helige Andens frukter
 1. Kärlek
 2. Glädje
 3. Frid
 4. Tålamod
 5. Långmodighet
 6. Godhet
 7. Välvilja
 8. Mildhet
 9. Trofasthet
 10. Blygsamhet
 11. Avhållsamhet
 12. Kyskhet
Barmhärtighets sju verk för kroppen
 1. Ge mat åt de hungrande
 2. Ge dryck åt de törstande
 3. Klä de nakna
 4. Ge husrum åt främlingar
 5. Besöka sjuka och fångar
 6. Verka för frihet åt fångar
 7. Begrava döda
Barmhärtighets sju verk för själen
 1. Undervisa okunniga
 2. Råda villrådiga
 3. Trösta bedrövade
 4. Tillrättvisa syndare
 5. Förlåta oförrätter
 6. Bära orättvisor
 7. Be för levande och döda
De sju huvudsynderna
 1. Högmod
 2. Girighet
 3. Lusta
 4. Vrede
 5. Frosseri
 6. Avund
 7. Lättja
De fyra yttersta tingen
 1. Döden
 2. Domen
 3. Helvetet
 4. Paradiset

KRISTNA LÄRAN

Inledning
Trons sanningar
Guds bud
Guds Nåd
Inledning
Inledning
Trons sanningar
Guds bud
Guds Nåd

Inledning

Det kristna namnet:

1. Är Du kristen? – Jag är kristen genom Guds nåd.
2. Vad betyder kristen? – Kristen betyder Kristi lärjunge.

Det kristna tecknet:

3. Vilket är de kristnas tecken? – Det Heliga Korset är de kristnas tecken.
4. Varför är det Heliga Korset de kristnas tecken? – Det Heliga Korset är de kristnas tecken därför att Jesus Kristus dog på korset för att frälsa människorna

Den kristna läran:

5. Vad bör den kristne veta? – Den kristne bör känna till den kristna läran.
6. Vad är den kristna läran? – Den kristna läran är den lära som vår Herre Jesus Kristus predikade för att lära oss vägen till himlen.

SANNINGAR SOM VI TROR PÅ

Gud Skaparen:

13. Varför säger vi att Gud är Skapare? – Vi säger att Gud är Skapare därför att Han har skapat allting av ingenting.
14. Varför säger vi att Gud är Herre över allting? – Vi säger att Gud är Herre över allting därför att allting tillhör Honom och Han regerar och vårdar allt med vishet och godhet.
15. Varför har Gud skapat änglarna? – Gud har skapat änglarna för att de ska lyda och lovsjunga Honom och vara lyckliga i himmelen.
16. Vem är skyddsängeln? – Skyddsängeln är den ängel, som Gud har givit till var och en av oss för att beskydda oss på jorden och leda oss till himmelen.
17. Varför har Gud skapat människorna? – Gud bar skapat människorna för att vi ska älska och lyda Honom på jorden och vara lyckliga med Honom i himlen.
18. Är de kristna Guds barn? – De kristna har blivit Guds barn av nåd.
19. När blir man Guds barn? – Man blir Guds barn när man tar emot Dopets sakrament.

Gud är den som frälser:

20. Vilken av de tre personerna i den Heliga Treenigheten har blivit människa? Den andra personen i den Heliga Treenigheten har blivit människa.
21. Varför blev Guds Son människa? – Guds Son blev människa för att befria oss från synden och visa oss hur vi ska leva.
22. Vem är Jesus Kristus? – Jesus Kristus är Guds Son, som blev människa och föddes av jungfru Maria.
23. Vem är Jungfru Maria? – Jungfru Maria är den kvinna, full av nåd och dygder som blev avlad utan synd, som är Guds Moder och vår Moder. Hon är nu, med kropp och själ i himmelen.
24. Varför ville Jesus Kristus utstå så mycket under sitt lidande och på korset? – Jesus Kristus ville utstå och lida så mycket under sitt lidande på korset, för att visa oss sin kärlek och för att visa oss syndens ondska.
25. För vilka led och dog Jesus Kristus? – Jesus Kristus led och dog för alla människor.
26. Var finns Jesus Kristus nu? – Jesus Kristus finns nu i himmelens härlighet och i det Allra Heligaste Sakramentet på altaret.

Gud är den som helgar:

27. Vad lovade Jesus Kristus, när Han steg upp till himmelen? – När Han steg upp till himmelen lovade Jesus Kristus att sända oss den Helige Ande.
28. Vem är den Helige Ande? – Den Helige Ande är den tredje personen i den Heliga Treenigheten, som utgår av Fadern och Sonen.
29. Varför sände Jesus Kristus den Helige Ande? – Jesus Kristus sände den Helige Ande för att göra våra själar heliga och för att stärka sin Heliga Kyrka.
30. Vad är den Heliga Kyrkan? – Den Heliga Kyrkan är församlingen av trogna kristna, grundad av Jesus Kristus och hans synliga huvud är Påven.

Gud som vedergäller:

31. Hur belönar Gud de goda och straffar de onda? – Gud belönar de goda genom att ge dem himmelen och straffar de onda genom att ge dem helvetet.
32 Vilka kommer till himmelen? – Till himmelen kommer den som dör i Guds nåd.
33. Vilka kommer till helvetet? – Till helvetet kommer den dör i dödssynd.
34. Vilka bud ska den kristne hålla? – Den kristne ska hålla buden i Guds och den Heliga Kyrkans Lag.

GUDS BUD SOM VI HÅLLER

Tio Guds Bud:

35. Vilket är det första budet i Guds Lag? – Det första budet i Guds Lag är: Älska Gud mer än allt annat!
36. Vem älskar Gud mer än allt annat? – Den som håller Guds bud älskar Gud mer än allt annat.
37. Vilket är det andra budet i Guds Lag? – Det andra budet i Guds lag är: Missbruka inte Guds Namn!
38. Vem missbrukar Guds Namn? – Den som hädar och uttalar Guds namn utan respekt missbrukar Guds namn
39. Vad är att häda? – Att häda är att genom ord eller handlingar förolämpa eller kränka Gud, jungfru Maria, helgonen eller Kyrkan.
40. Vilket är det tredje budet i Guds lag? – Det tredje budet i Guds Lag är: Helga vilodagen!
41. Vilka helgar vilodagen? – Den som helgar och andra helgdagar, använder vilodagen för gudstjänst, hör den Heliga Mässan och avstår från kroppsarbete.
42. Vilket är det fjärde budet i Guds Lag? – Det fjärde budet i Guds Lag är: Hedra din fader och din moder.
43. Vem hedrar sin fader och sin moder? – Den som älskar, respekterar och lyder sina föräldrar, hedrar sin fader och sin moder.
44. Vem ska barnen ha som förebild? – Barnen ska ha Jesus som förebild, och älska och lyda sina föräldrar, som Jesus älskade och lydde Jungfru Maria och den Helige Josef.
45. Vilket är det femte budet i Guds Lag? – Det femte budet i Guds Lag är: Du ska icke dräpa!
46. Vad förbjuder det femte budet i Guds Lag? – Det femte budet i Guds Lag förbjuder oss att skada oss själva eller andra med ord, handlingar eller önskningar.
47. Vilket är det sjätte budet i Guds Lag? – Det sjätte budet i Guds lag är: Du ska inte göra orena handlingar.
48. Vad befaller oss det sjätte budet i Guds Lag? – Det sjätte budet i Guds Lag befaller oss att vara rena och kyska i ord och handlingar.
49. Vilket är det sjunde budet i Guds Lag – Det sjunde budet i Guds Lag är: Du ska inte stjäla!
50. Vad förbjuder det sjunde budet i Guds Lag? – Det sjunde budet i Guds Lag förbjuder oss att ta eller skada vår nästas egendom.
51. Vilket är det åttonde budet i Guds Lag? – Det åttonde budet i Guds Lag är: Du ska inte vittna falskt eller ljuga.
52 Vad befaller oss det åttonde budet i Guds Lag? – Det åttonde budet i Guds Lag befaller oss att tala sanning och inte tala illa om vår nästa.
53. Vilket är det nionde budet i Guds Lag? – Det nionde budet i Guds Lag är: Du ska inte hysa orena tankar eller önskningar.
54. Vad befaller det nionde budet i Guds Lag? – Det nionde budet i Guds Lag befaller oss att vara rena och kyska i tankar och önskningar.
55. Vilket är det tionde budet i Guds Lag? – Det tionde budet i Guds Lag är: Du ska inte längta efter andras egendom!
56. Vad förbjuder oss det tionde budet i Guds Lag? – Det tionde budet i Guds Lag förbjuder avund, girighet och begär efter rikedom.

Den Heliga Kyrkans bud:

57. Vilket är den Heliga Kyrkans första bud? – Den Heliga Kyrkans första bud är: Var med och fira hela den Heliga Mässan varje söndag och helgdag!
58. Vem firar den Heliga Mässan? – Den firar den Heliga Mässan, som med tillbörlig uppmärksamhet, deltar och lyssnar till hela den Heliga Mässan.
59. Vilka måste fira den Heliga Mässan på söndagar och påbjudna helg dagar? – De kristna som har fyllt sju år och har kommit till sitt fulla förstånd, måste fira den Heliga Mässan varje söndag och påbjuden helgdag.
60. Vilket är den Heliga Kyrkans andra bud? – Den Heliga Kyrkans andra bud är: Bikta dödssynder minst en gång om året och vid dödsfara och om man ska gå till kommunion.
61. Vilket är den Heliga Kyrkans tredje bud? – Den Heliga Kyrkans tredje bud är: Gå till Påsk-kommunion.
62 Vem måste lyda föreskriften om att gå till kommunion? – Föreskriften om att gå till kommunion gäller alla kristna som har kommit till sitt fulla förstånd.
63. Vilket är den Heliga Kyrkans fjärde bud? – Den Heliga Kyrkans fjärde bud är: Att fasta och avstå från kött när den Heliga Kyrkan så bestämmer.
64. Vilket är den Heliga Kyrkans femte bud? – Den Heliga Kyrkans femte bud är: Att hjälpa Kyrkan med vad hon behöver.

Synderna:

65. Vad är synd? – Synd är frivillig olydnad mot Gud.
66. Hurdan kan synden vara? – Synden kan vara dödssynd eller mindre synd.
67. Vilka är huvud synderna? – Huvud synderna är sju: högmod, girighet, vällust, vrede, frosseri, avund och lättja
68. Vilka är själens fiender? – Själens fiender är tre: världen, djävulen, köttet.

DEN KRISTNA HELGELSEN

Guds Nåd:

69. Vad är Nåden? – Nåden är en övernaturlig gåva, som Gud ger till oss för att vi ska undfå det eviga livet.
70. Vad är Guds nåd? – Guds nåd är det som gör oss till Guds barn och ger arvsrätt till Himmelen.
71. På vilka sätt kan vi få Nåden? – De viktigaste sätten att undfå nåden är att bruka sakramenten och bönen.

Dygderna:

72. Vilka är de teologala dygderna? – Den teologala dygderna är tre: tron, hoppet, kärleken.
73. Vilka är de viktigaste moraliska dygderna? – De viktigaste moraliska dygderna är fyra: klokhet, rättvisa, måttlighet, tapperhet. Dessa dygder är grunden för andra dygder och kallas därför kardinaldygder.

Bönen:

74. Vad är att bedja? – Att bedja är att samtala med Gud, vår himmelske Fader, att lovsjunga Honom, tacka Honom och bedja om allt gott.
75. Vilken är den viktigaste bönen? – Den viktigaste bönen är ”Fader Vår”, som vår Herre Jesus Kristus själv lärde oss.
76. Vilka är de viktigaste bönerna till den Heliga Jungfrun? – De viktigaste bönerna till den Heliga Jungfrun är ”Hell dig Maria” och ”Salve Regina”.
77. Är det lämpligt att be till änglar och helgon? – Det är lämpligt att be änglarna och helgonen om förbön för alla, eftersom de står inför Gud.